Quy trình sản xuất vải

Quy trình dệt

Việc kiểm tra vải của chúng tôi dành cho thị trường Hoa Kỳ là tiêu chuẩn thứ tư, đối với thị trường EU là tiêu chuẩn quốc tế EU.

Quy trình đan

Việc kiểm tra vải của chúng tôi dành cho thị trường Hoa Kỳ là tiêu chuẩn thứ tư, đối với thị trường EU là tiêu chuẩn quốc tế EU.